John B. Dykes, 1823-1876
Dịch lời của Henry Alford, 1810-1871

Câu 1

1.Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy;

Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Jê-sus đến.

Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết;

Chúa dâng mình tuôn huyết hồng thế tôi bạn.

Điệp khúc

Kính khen Ngài đã chuộc mua chính tôi,

Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong.

Kính khen Ngài, mọi tội xưa thứ tha;

Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

Câu 2

2.Kìa -sus đến bỏ ngôi cao sang từ trời,

Dâng thân hy sinh và Chúa vui chịu chết.

Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế;

Kính yêu Ngài luôn mến Ngài, chúc tán đời đời.

Điệp khúc

Kính khen Ngài đã chuộc mua chính tôi,

Kính khen Ngài gội hồn thân trắng trong.

Kính khen Ngài, mọi tội xưa thứ tha;

Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

Mới truy cập