William F. Sherwin, 1826-1888
Dịch lời của Mary A. Lathbury, 1841-1913

Câu 1

1.Bóng xế sắp khuất non đoài nay,

Cả hải trông an tịnh thay,

Đèn trời kia tinh nhấp nháy,

Chúc tán hoan ca Chúa nhân ái,

Thảy tôn vinh Ngài.

Điệp khúc

Thánh thay, thánh thay, thánh thay,

Chúa duy tôn rày!

Bao hàm trên trời tột phương đất,

Thiên địa nhân cùng hòa thanh hát,

Chúa tể vạn quân!

Câu 2

2.Giữa cảnh sắc dưới khung trời cao,

Chỗ Chúa tốt tươi dường bao,

Cầu Ngài họp bầy chiên ngơ ngáo,

Ẵm mãi trong tay để chỉ giáo,

Chẳng xa khi nào.

Điệp khúc

Thánh thay, thánh thay, thánh thay,

Chúa duy tôn rày!

Bao hàm trên trời tột phương đất,

Thiên địa nhân cùng hòa thanh hát,

Chúa tể vạn quân!

Câu 3

3.Giữa lúc tối tăm đêm quạnh hiu,

Chúa ẵm chúng tôi trong tình yêu;

Vượt trời cao ngàn sao lấp lánh,

Chốn hiển vinh do ân điển thánh

Chúa Cha nhân lành.

Điệp khúc

Thánh thay, thánh thay, thánh thay,

Chúa duy tôn rày!

Bao hàm trên trời tột phương đất,

Thiên địa nhân cùng hòa thanh hát,

Chúa tể vạn quân!

Câu 4

4.Lúc sắp tách bước xa trần gian,

Thảy thảy ánh trăng, sao đều tan,

Nguyện được trông ban mai tươi sáng,

Bóng tối tăm kia bỗng tiêu tán,

Sống trên thiên đàng.

Điệp khúc

Thánh thay, thánh thay, thánh thay,

Chúa duy tôn rày!

Bao hàm trên trời tột phương đất,

Thiên địa nhân cùng hòa thanh hát,

Chúa tể vạn quân!

Mới truy cập