George F. Root, 1820-1895
Dịch lời của Thomas Kelly, 1769 -1855

Câu 1

1.Jê-sus phục sinh đinh ninh,

Trừ diệt cơ mưu âm binh;

Nay mai dân thánh cùng Ngài phục sinh,

Đồng trị nghìn thu quang vinh.

Câu 2

2.Jê-sus phục sinh đinh ninh,

Hiện ngự trên ngôi quang vinh,

Hằng cầu Cha cứu chuộc mọi sinh linh,

họ, Ngài xưa hy sinh.

Câu 3

3.Jê-sus phục sinh đinh ninh,

Nầy, nghe mau mau thiên binh!

Bay lên thiên quốc truyền lại phân minh

Về Jê-sus Christ phục sinh.

Câu 4

4.Hiệp cùng ngàn muôn thiên binh,

Hòa điệu hoan ca tôn vinh,

Reo vang thiên quốc rập ràng âm thinh,

Đồng ngợi Jê-sus phục sinh.

Mới truy cập