Edmund S. Lorenz, s.1854
Lê Đình Tươi, c.1942

Câu 1

1.Đường đời lắm lúc trải bước chông gai,

Nhằm hồi thử thách, giữa cơn bi ai,

tiếng quý báu nhắc nhở không thôi:

Jê-sus hằng ở bên tôi.

Điệp khúc

Jê-sus cùng đi suốt đàng,

tôi không buồn lo, thở than,

Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi,

Jê-sus thường nhớ đến tôi.

Câu 2

2.Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi,

Quyền đời bóng tôi hãm xông không thôi,

Chúa tiếp cứu quyết không lo âu,

Jê-sus nào bỏ tôi đâu.

Điệp khúc

Jê-sus cùng đi suốt đàng,

tôi không buồn lo, thở than,

Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi,

Jê-sus thường nhớ đến tôi.

Câu 3

3.Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh,

Nhằm hồi bối rối hay khi an ninh,

Chí quyết lướt tới ngắm Cha quang minh,

Nương bóng toàn thắng quang vinh.

Điệp khúc

Jê-sus cùng đi suốt đàng,

tôi không buồn lo, thở than,

Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi,

Jê-sus thường nhớ đến tôi.

Mới truy cập