William F. Sherwin, 1826-1888
Dịch lời của Mary A. Lathbury, 1841-1913

Câu 1

[Ab]1.Bóng xế [Db]sắp khuất [Ab]non đoài nay,

Cả hải [Db]võ trông [Ab]an tịnh thay,

[Eb7]Đèn trời [Ab]kia tinh [Eb7]tú nhấp [Ab]nháy,

[Eb7]Chúc tán [Ab]hoan ca [Bb7]Chúa nhân [Eb]ái,

[Ab]Thảy [Eb]tôn [Bb7]vinh [Eb]Ngài.

Điệp khúc

[Ab]Thánh thay, [Fm]thánh thay, [Cm]thánh [Fm]thay,

[Ab]Chúa [Eb7]duy tôn [Ab]rày!

[Db]Bao hàm trên trời [Cm]tột phương [Fm]đất,

[Eb7]Thiên địa nhân cùng [Ab]hòa thanh hát,

[Db]Chúa [Ab]tể [Eb7]vạn [Ab]quân!

Câu 2

[Ab]2.Giữa cảnh [Db]sắc dưới [Ab]khung trời cao,

Chỗ Chúa [Db]ở tốt [Ab]tươi dường bao,

[Eb7]Cầu Ngài [Ab]họp bầy [Eb7]chiên ngơ [Ab]ngáo,

[Eb7]Ẵm mãi [Ab]trong tay [Bb7]để chỉ [Eb]giáo,

[Ab]Chẳng [Eb]xa [Bb7]khi [Eb]nào.

Điệp khúc

[Ab]Thánh thay, [Fm]thánh thay, [Cm]thánh [Fm]thay,

[Ab]Chúa [Eb7]duy tôn [Ab]rày!

[Db]Bao hàm trên trời [Cm]tột phương [Fm]đất,

[Eb7]Thiên địa nhân cùng [Ab]hòa thanh hát,

[Db]Chúa [Ab]tể [Eb7]vạn [Ab]quân!

Câu 3

[Ab]3.Giữa lúc [Db]tối tăm [Ab]đêm quạnh hiu,

Chúa ẵm [Db]chúng tôi [Ab]trong tình yêu;

[Eb7]Vượt trời [Ab]cao ngàn [Eb7]sao lấp [Ab]lánh,

[Eb7]Chốn hiển [Ab]vinh do [Bb7]ân điển [Eb]thánh

[Ab]Chúa [Eb]Cha [Bb7]nhân [Eb]lành.

Điệp khúc

[Ab]Thánh thay, [Fm]thánh thay, [Cm]thánh [Fm]thay,

[Ab]Chúa [Eb7]duy tôn [Ab]rày!

[Db]Bao hàm trên trời [Cm]tột phương [Fm]đất,

[Eb7]Thiên địa nhân cùng [Ab]hòa thanh hát,

[Db]Chúa [Ab]tể [Eb7]vạn [Ab]quân!

Câu 4

[Ab]4.Lúc sắp [Db]tách bước [Ab]xa trần gian,

Thảy thảy [Db]ánh trăng, [Ab]sao đều tan,

[Eb7]Nguyện được [Ab]trông ban [Eb7]mai tươi [Ab]sáng,

[Eb7]Bóng tối [Ab]tăm kia [Bb7]bỗng tiêu [Eb]tán,

[Ab]Sống [Eb]trên [Bb7]thiên [Eb]đàng.

Điệp khúc

[Ab]Thánh thay, [Fm]thánh thay, [Cm]thánh [Fm]thay,

[Ab]Chúa [Eb7]duy tôn [Ab]rày!

[Db]Bao hàm trên trời [Cm]tột phương [Fm]đất,

[Eb7]Thiên địa nhân cùng [Ab]hòa thanh hát,

[Db]Chúa [Ab]tể [Eb7]vạn [Ab]quân!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập