George C. Stebbins, 1878
Dịch lời của sichj Edmeston, 1820

Câu 1

[Bb]1.Nguyện đêm [Eb]nay [F7]Christ [Bb]hà phước [F7]tĩnh an,

[Gm]Lúc [Eb]tôi [Bb]nằm gần [C7]yên giấc [F7]vàng;

[Bb]Giờ tôi [Eb]xưng [F7]tội [Bb]cùng khuyết [Bb]điểm [F7]đây,

[Gm]Chúa tất [Eb]cứu rịt [F7]lành lòng [Bb]nầy.

Câu 2

[Bb]2.Dầu quanh [Eb]tôi [F7]sự [Bb]tàn phá [F7]phủ bao,

[Gm]Dẫu [Eb]tên [Bb]độc thù [C7]chăm nảy [F7]vào,

[Bb]Thì tôi [Eb]luôn [F7]nằm [Bb]bình tĩnh [Bb]ngủ [F7]ngon,

[Gm]Bởi Chúa [Eb]bảo thiên [F7]thần gìn [Bb]tròn.

Câu 3

[Bb]3.Dầu ban [Eb]đêm [F7]mù [Bb]mịt khủng [F7]khiếp thay,

[Gm]Tối [Eb]tăm [Bb]tuyệt chẳng [C7]che mắt [F7]Ngài; [Bb]Jê-sus

[Eb]Christ [F7]nào [Bb]hề chớp [Bb]mắt [F7]đâu,

[Gm]Thức dẫn [Eb]dắt chiên [F7]Ngài nhiệm [Bb]mầu.

Câu 4

[Bb]4.Dầu đêm [Eb]nay [F7]bị [Bb]thần chết [F7]hãm vô,

[Gm]Chỗ [Eb]tôi [Bb]nằm thành [C7]ra mả [F7]mồ;

[Bb]Nguyền ban [Eb]mai [F7]diệu [Bb]kỳ đánh [Bb]thức [F7]tôi,

[Gm]Đến nước [Eb]Chúa quang [F7]rạng đời [Bb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập