E. S. Lorenz, 1888
Dịch lời củaơJ. E. Rankin, 1828-1904

Câu 1

[Bb]1.Anh có rối ren, [Eb]tâm trí đang nặng [Bb]nề ư?

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]kíp nói với Jê-sus;

[Bb]Anh há đớn đau, [Eb]đang mất vui mừng [Bb]rồi ư?

[F7]Mau thưa với duy một Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]duy thưa với Jê-sus

[Eb]Ấy chính Thiết [Bb]Hữu [C7]bên cạnh [F]ta;

[Bb]Anh chẳng có ai [Eb]hơn Jê-sus bạn [Bb]nghìn thu,

[F7]Duy thưa với Jê-sus Chúa [Bb]ta.

Câu 2

[Bb]2.Bao nước mắt anh [Eb]tuôn láng lai, dầm [Bb]dề ư?

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]kíp nói với Jê-sus;

[Bb]Tội lỗi của anh [Eb]không mắt ai nhìn [Bb]được ư?

[F7]Mau thưa với duy một Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]duy thưa với Jê-sus

[Eb]Ấy chính Thiết [Bb]Hữu [C7]bên cạnh [F]ta;

[Bb]Anh chẳng có ai [Eb]hơn Jê-sus bạn [Bb]nghìn thu,

[F7]Duy thưa với Jê-sus Chúa [Bb]ta.

Câu 3

[Bb]3.Anh bối rối khi [Eb]trông đám mây hoạn [Bb]nạn ư?

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]kíp nói với Jê-sus;

[Bb]Anh bối rối lo [Eb]sau sẽ ra thể [Bb]nào ư?

[F7]Mau thưa với duy một Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]duy thưa với Jê-sus

[Eb]Ấy chính Thiết [Bb]Hữu [C7]bên cạnh [F]ta;

[Bb]Anh chẳng có ai [Eb]hơn Jê-sus bạn [Bb]nghìn thu,

[F7]Duy thưa với Jê-sus Chúa [Bb]ta.

Câu 4

[Bb]4.Anh rối trí khi [Eb]suy nghĩ sẽ từ [Bb]trần ư?

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]kíp nói với Jê-sus;

[Bb]Anh nóng nảy trông [Eb]mong Chúa mau trở [Bb]lại ư?

[F7]Mau thưa với duy một Jê-[Bb]sus.

Điệp khúc

[F]Mau thưa với Jê-sus, [Bb]duy thưa với Jê-sus

[Eb]Ấy chính Thiết [Bb]Hữu [C7]bên cạnh [F]ta;

[Bb]Anh chẳng có ai [Eb]hơn Jê-sus bạn [Bb]nghìn thu,

[F7]Duy thưa với Jê-sus Chúa [Bb]ta.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập