William B. Bradbury, 1859
Dịch lời của Dorothy A. Thrupp, 1836

Câu 1

[Eb]1.Jê-sus [Fm]như người chăn chiên [Eb]dắt [Eb]tôi,

[Bb]Lòng tôi [Bb7]nguyện Chúa chăn nuôi [Eb]hoài;

[Eb]Đem tôi [Fm]ra vào trong nơi [Eb]cỏ [Eb]tươi,

[Bb]Dòng bình [Bb7]tịnh thỏa thích lâu [Eb]dài.

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]nhơn lành!

Ngài từng [Bb]dùng huyết [Bb7]mua tôi [Eb]rồi;

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]ơn phước!

Từ nay [Eb]tôi quyết [Bb7]dâng trọn [Eb]đời.

Câu 2

[Eb]2.Tôi nay [Fm]thuộc Ngài, nguyện chăn [Eb]giữ [Eb]tôi,

[Bb]Cầu Ngài [Bb7]đừng để tôi luông [Eb]tuồng;

[Eb]Xin luôn [Fm]đưa đường chiên đi [Eb]khỏi [Eb]sai,

[Bb]Từ rừng [Bb7]rậm dẫn đưa về [Eb]chuồng.

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]nhân lành!

Xin nghe [Bb]lời thiết [Bb7]tha chân [Eb]tình;

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]ơn phước!

Nguyện Ngài [Eb]vui đoái [Bb7]tấc tâm [Eb]thành.

Câu 3

[Eb]3.Tuy tôi [Fm]đê hèn, tội ô [Eb]đáng [Eb]khinh,

[Bb]Mà Jê-[Bb7]sus hứa tiếp tôi [Eb]rày,

[Eb]Ban ơn [Fm]tha tội tôi, nâng [Eb]đỡ [Eb]tôi,

[Bb]Và dùng [Bb7]quyền phóng thích thân [Eb]nầy.

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]nhân lành!

Đương xuân [Bb]thời quyết [Bb7]tâm theo [Eb]Ngài;

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]ơn phước!

Đời thanh [Eb]xuân quyết [Bb7]tâm theo [Eb]Ngài.

Câu 4

[Eb]4.Tuy thanh [Fm]xuân, nguyện tìm ân [Eb]điển [Eb]Ngài,

[Bb]Gìn mình [Bb7]trong thánh ý Chúa [Eb]hoài;

[Eb]Hỡi Cứu [Fm]Chúa Jê-sus vô [Eb]đối [Eb]tôi,

[Bb]Lòng tôi [Bb7]càng sắt son yêu [Eb]Ngài.

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]nhân lành!

Tôi xin [Bb]Ngài cứ [Bb7]yêu tôi [Eb]hoài;

Jê-sus [Ab]ơn phước! Jê-sus [Eb]ơn phước!

Cầu xin [Eb]Chúa cứ [Bb7]yêu tôi [Eb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập