Câu 1

1.Anh có rối ren, tâm trí đang nặng nề ư?

Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;

Anh há đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư?

Mau thưa với duy một Jê-sus.

Điệp khúc

Mau thưa với Jê-sus, duy thưa với Jê-sus

Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

Duy thưa với Jê-sus Chúa ta.

Câu 2

2.Bao nước mắt anh tuôn láng lai, dầm dề ư?

Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;

Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư?

Mau thưa với duy một Jê-sus.

Điệp khúc

Mau thưa với Jê-sus, duy thưa với Jê-sus

Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

Duy thưa với Jê-sus Chúa ta.

Câu 3

3.Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn ư?

Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;

Anh bối rối lo sau sẽ ra thể nào ư?

Mau thưa với duy một Jê-sus.

Điệp khúc

Mau thưa với Jê-sus, duy thưa với Jê-sus

Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

Duy thưa với Jê-sus Chúa ta.

Câu 4

4.Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ trần ư?

Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus;

Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư?

Mau thưa với duy một Jê-sus.

Điệp khúc

Mau thưa với Jê-sus, duy thưa với Jê-sus

Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta;

Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu,

Duy thưa với Jê-sus Chúa ta.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập