J. F. Knapp, 1839-1908
Dịch lời của Fanny J. Crosby 1820-1915

Câu 1

1.Ước ao gần thập tự -sus hơn,

Tiến hơn lên cho thêm gần;

Ước ao gần thập tự nơi nương thân,

Tiến hơn lên cho càng gần;

Gần thập tự Chúa chịu hình thảm thiết,

Càng gần bên suối tuôn trào nước, huyết,

Đến sát hông lủng Jê-sus bội phần,

Tiến hơn lên cho thêm gần,

Tiến hơn lên cho càng gần.

Câu 2

2.Muốn được gần hơn bên ngôi thi ân,

Tiến hơn lên cho thêm gần;

Muốn nuôi hồn bằng ma-na cam trân,

Tiến hơn lên cho càng gần;

Càng mạnh thêm đức tin lòng thấy rõ,

Ngài vì ta phó sanh mạng khốn khó;

Ước mong gần -sus hơn bội phần,

Vẫn mong sao cho thêm gần,

Vẫn mong sao cho càng gần.

Câu 3

3.Ước nguyện gần hơn bên ngôi thiên ân,

Tiến hơn lên cho thêm gần;

Ước mong tình yêu trong ta sâu hơn,

Tiến hơn lên cho càng gần;

Càng gần giây phút lo buồn chấm dứt,

Càng gần lên cõi vui mừng náo nức,

Sắp vui nhận mão vinh quang dự phần,

Tiến hơn lên cho thêm gần,

Tiến hơn lên cho càng gần.

Mới truy cập