W.H. Doane, 1975
Dịch lời của Fanny Crosby, 1875

Câu 1

1.Nghe tiếng [Ab]Jê-sus [Eb7]tuyên, yêu mến tôi vẹn [Ab]tuyền,

Tôi nay [Db]thuộc về Ngài như [Ab]nguyện.

Tay đức tin giơ [Eb7]cao, tôi quyết không sờn [Ab]nào,

Càng gần [Db]Chúa, phước [Eb7]hạnh dường [Ab]bao;

Điệp khúc

Xin hãy [Ab]kéo tôi, [Db]kéo tôi cho càng [Ab]gần

nơi thập [Db]tự xưa [Bbm]Chúa xả [Eb7]thân;

Cho tôi [Ab]khắng khít, khắng khít,

[Db]khít nơi hông trào huyết,

Khít hông [Ab]trào dòng [Eb7]huyết bất [Ab]tuyệt.

Câu 2

2.Ôi Chúa, [Ab]xin ban [Eb7]sai, tôi quyết lo việc [Ab]Ngài,

Do năng [Db]quyền từ hồng ân [Ab]hoài.

Tôi ngước chăm chăm [Eb7]đây, mong ước linh hồn [Ab]nầy,

Phục theo [Db]ý Chúa [Eb7]trọn đời [Ab]nay.

Điệp khúc

Xin hãy [Ab]kéo tôi, [Db]kéo tôi cho càng [Ab]gần

nơi thập [Db]tự xưa [Bbm]Chúa xả [Eb7]thân;

Cho tôi [Ab]khắng khít, khắng khít,

[Db]khít nơi hông trào huyết,

Khít hông [Ab]trào dòng [Eb7]huyết bất [Ab]tuyệt.

Câu 3

3.Giây phút [Ab]tươi vui [Eb7]thay, tinh khiết không gì [Ab]tày,

Trước ngôi [Db]Ngài lòng được giải [Ab]bày.

Tôi, Chúa luôn giao [Eb7]thân, đem khúc nôi tường [Ab]trần,

Dường như [Db]thỏ thẻ [Eb7]cùng bạn [Ab]thân.

Điệp khúc

Xin hãy [Ab]kéo tôi, [Db]kéo tôi cho càng [Ab]gần

nơi thập [Db]tự xưa [Bbm]Chúa xả [Eb7]thân;

Cho tôi [Ab]khắng khít, khắng khít,

[Db]khít nơi hông trào huyết,

Khít hông [Ab]trào dòng [Eb7]huyết bất [Ab]tuyệt.

Câu 4

4.Sâu bấy [Ab]đức yêu [Eb7]thương, tôi chẳng sao dò [Ab]lường,

Qua tử [Db]hà rồi lòng sẽ [Ab]tường.

Bao thú vui siêu [Eb7]cao, chưa nếm qua phần [Ab]nào,

Cho đến [Db]lúc bước [Eb7]vào lạc [Ab]giao.

Điệp khúc

Xin hãy [Ab]kéo tôi, [Db]kéo tôi cho càng [Ab]gần

nơi thập [Db]tự xưa [Bbm]Chúa xả [Eb7]thân;

Cho tôi [Ab]khắng khít, khắng khít,

[Db]khít nơi hông trào huyết,

Khít hông [Ab]trào dòng [Eb7]huyết bất [Ab]tuyệt.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập