James McGranahan, 1840-1907
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh,1949

Câu 1

1.Mọi tội [D]nhân Chúa chờ tiếp nay:

Là phước [A7]âm kíp rao đêm [D]ngày;

Nào người [D]xa bỏ đường chánh minh,

Nào những [A7]kẻ hồn, thân linh [D]đinh.

Điệp khúc

Nguyện luôn [G]hát, cứ hát không [D]thôi,

Christ chờ [A7]mong nghinh tiếp tội [D]nhân;

Truyền ra [G]khắp phước âm muôn [D]đời,

[D7] Jê-sus [G6]Christ tiếp [D]nghinh [A7]tội [D]nhân.

Câu 2

2.Người nào [D]tin ắt được thái an,

Kìa, tiếng [A7]Chúa phán rất rõ [D]ràng;

Dầu tội [D]nhân khốn nạn đến đâu,

Ngài cứu [A7]do lòng từ rộng [D]sâu.

Điệp khúc

Nguyện luôn [G]hát, cứ hát không [D]thôi,

Christ chờ [A7]mong nghinh tiếp tội [D]nhân;

Truyền ra [G]khắp phước âm muôn [D]đời,

[D7] Jê-sus [G6]Christ tiếp [D]nghinh [A7]tội [D]nhân.

Câu 3

3.Lòng tôi [D]nay chẳng còn cáo tôi,

Tội lỗi [A7]xưa Chúa bôi xong [D]rồi;

Vì Jê-[D]sus đã đền giá cao,

Luật pháp [A7]dễ đòi gì tôi [D]nao.

Điệp khúc

Nguyện luôn [G]hát, cứ hát không [D]thôi,

Christ chờ [A7]mong nghinh tiếp tội [D]nhân;

Truyền ra [G]khắp phước âm muôn [D]đời,

[D7] Jê-sus [G6]Christ tiếp [D]nghinh [A7]tội [D]nhân.

Câu 4

4.Mọi tội [D]nhân Chúa đều tiếp nghinh,

Dầu chính [A7]tôi với bao tội [D]tình;

Được Jê-[D]sus rửa lòng trắng tinh,

Vào thánh [A7]quốc thật là hạnh [D]vinh.

Điệp khúc

Nguyện luôn [G]hát, cứ hát không [D]thôi,

Christ chờ [A7]mong nghinh tiếp tội [D]nhân;

Truyền ra [G]khắp phước âm muôn [D]đời,

[D7] Jê-sus [G6]Christ tiếp [D]nghinh [A7]tội [D]nhân.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập