Câu 1

1.Nghe tiếng -sus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền,

Tôi nay thuộc về Ngài như nguyện.

Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào,

Càng gần Chúa, phước hạnh dường bao;

Điệp khúc

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần

nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít,

khít nơi hông trào huyết,

Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Câu 2

2.Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài,

Do năng quyền từ hồng ân hoài.

Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn nầy,

Phục theo ý Chúa trọn đời nay.

Điệp khúc

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần

nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít,

khít nơi hông trào huyết,

Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Câu 3

3.Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tày,

Trước ngôi Ngài lòng được giải bày.

Tôi, Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần,

Dường như thỏ thẻ cùng bạn thân.

Điệp khúc

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần

nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít,

khít nơi hông trào huyết,

Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Câu 4

4.Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường,

Qua tử rồi lòng sẽ tường.

Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào,

Cho đến lúc bước vào lạc giao.

Điệp khúc

Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần

nơi thập tự xưa Chúa xả thân;

Cho tôi khắng khít, khắng khít,

khít nơi hông trào huyết,

Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập