<b>Câu 1</b>

1.Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài,

Báo cáo Tin Lành muôn thu,

Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài,

Khiến mọi người biết Jê-sus.

<b>Điệp khúc</b>

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus;

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jê-sus,

Mãi ca xướng danh Jê-sus.

<b>Câu 2</b>

2.Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn,

Nhứt sanh nguyện làm tôi trung,

Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng,

Chắc chắn được đến thiên cung.

<b>Điệp khúc</b>

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus;

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jê-sus,

Mãi ca xướng danh Jê-sus.

<b>Câu 3</b>

3.Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài,

Sức thêm lòng được hân hoan,

Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài,

Chúa đưa vào chốn vĩnh an.

<b>Điệp khúc</b>

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus,

Mỗi phút quyết tụng mỹ -sus;

Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jê-sus,

Mãi ca xướng danh Jê-sus.

A-men.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập