James McGranahan, 1840-1907
Phỏng dịch theo lơi của J.E.A

Câu 1

1.Ngày [F]ngày ngợi [Dm]danh Chúa [Am]hiển vinh [C7]hoài,

Báo [F]cáo Tin [C7]Lành muôn thu,

Về [F]lòng yêu [Dm]thương bể [Am]thẳm sông [C7]dài,

Khiến [F]mọi người [C7]biết Jê-[F]sus.

Điệp khúc

Mỗi phút [A7]quyết tụng mỹ [Dm]Jê-sus,

Mỗi phút [C7]quyết tụng mỹ [F]Jê-sus;

Ngày [F]ngày đêm [F7]đêm tán [Bb]mỹ Jê-sus,

Mãi [F]ca xướng [C7]danh Jê-[F]sus.

Câu 2

2.Nhờ [F]cậy ơn [Dm]Christ cứu [Am]rỗi chu [C7]toàn,

Nhứt [F]sanh nguyện [C7]làm tôi trung,

Dặn [F]lòng luôn [Dm]luôn quyết [Am]tín trăm [C7]đàng,

Chắc [F]chắn được [C7]đến thiên [F]cung.

Điệp khúc

Mỗi phút [A7]quyết tụng mỹ [Dm]Jê-sus,

Mỗi phút [C7]quyết tụng mỹ [F]Jê-sus;

Ngày [F]ngày đêm [F7]đêm tán [Bb]mỹ Jê-sus,

Mãi [F]ca xướng [C7]danh Jê-[F]sus.

Câu 3

3.Thần [F]huệ ban [Dm]cho bởi [Am]Thánh Linh [C7]Ngài,

Sức [F]thêm lòng [C7]được hân hoan,

Một [F]dạ khăng [Dm]khăng cứ [Am]bước theo [C7]hoài,

Chúa [F]đưa vào [C7]chốn vĩnh [F]an.

Điệp khúc

Mỗi phút [A7]quyết tụng mỹ [Dm]Jê-sus,

Mỗi phút [C7]quyết tụng mỹ [F]Jê-sus;

Ngày [F]ngày đêm [F7]đêm tán [Bb]mỹ Jê-sus,

Mãi [F]ca xướng [C7]danh Jê-[F]sus.

[Bb]A-[F]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập