<b>Câu 1</b>

1.Người tội nên vội quay bước bữa nay

Chạy đến với Jê-sus ngay,

Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình,

Lòng liền được Chúa tái sinh.

<b>Điệp khúc </b>

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

<b>Câu 2</b>

2.Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra,

Diệu pháp cứu rỗi hồn ta;

Kia, suối huyết báu mau mau gieo mình,

Lòng sạch như tuyết tinh anh.

<b>Điệp khúc </b>

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

<b>Câu 3</b>

3.Ngài lẽ thật, sự sống, lối đi,

Dìu dắt đến chốn trường hi;

Nên hãy kíp đến tin danh Jê-sus,

Gội nhuần hạnh phước muôn thu.

<b>Điệp khúc </b>

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

<b>Câu 4</b>

4.Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh khiết cao,

Đồng tiến đến chốn lạc dao;

Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng,

Đời đời được phước vẻ vang.

<b>Điệp khúc </b>

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập