Câu 1

1.Nguyện cung hiến Chúa cả đời tôi,

Thành tâm dâng tất cả muôn mối;

Cũng đem hết bao nhiêu năm ngày,

Để khen ngợi Chân Chúa tôi nay.

Câu 2

2.Nguyện xin Chúa lấy cả bàn tay,

Hành vi theo thánh đức nhân ái;

Xin Chúa lấy hai chân tôi đây,

Khiến lẹ làng đẹp đẽ cho Ngài.

Câu 3

3.Nguyện xin Chúa lấy cả giọng tôi,

Ngày đêm ca chúc Đấng vô đối;

Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài,

Để vui truyền rao Phước âm hoài.

Câu 4

4.Bạc tôi đó với cả vàng đây,

Nguyện dâng luôn chẳng giữ một mảy;

Bao nhiêu trí não dâng thay thảy,

Để được dùng theo ý thánh Ngài.

Câu 5

5.Cầu xin Chúa lấy ý nguyện tôi,

Hành vi theo thánh chỉ mà thôi;

Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài,

Để làm đền Vua Thánh lâu dài.

Câu 6

6.Mọi tinh túy của ái tình tôi,

Nguyện dâng luôn Cứu Chúa vô đối;

Xin Christ lấy tấm thântài,

Để thuộc quyền Chân Chúa lâu dài.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập