Câu 1

1.Nhờ Jê-sus cứu, hồn sạch ác khiên,

Nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên;

Buồn lo, đau đớn, đời đầy gai chông,

Biết Jê-sus thì đất đây thiên cung.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!

Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây!

Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,

Jê-sus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

Câu 2

2.Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi,

Đến khi được nhìn Jê-sus cười tươi,

Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi,

Suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!

Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây!

Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,

Jê-sus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

Câu 3

3.Dầu thân trên đất dồi dập, lao đao,

Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao;

Nhà xiêu, vách nát, kèo cột lung lay,

Jê-sus ngự vào, hóa thiên cung ngay.

Điệp khúc

Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây!

Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây!

Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông,

Jê-sus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập