Alexander Ewing, 1853
Dịch ra tiếng Việt theo John M. Neale, 1851

Câu 1

1.Thành Giê-ru-sa-lem bằng vàng,

Đượm ơn sữa quí, mật ong,

Chỗ ngươi chưa biết bao kỳ quan,

Lắm kẻ ước ao thèm mong;

Thật ta hiện chưa sao biết thấu,

Hạnh phướcngươi tuyệt vời

chi sánh với ngươi được đâu,

Chói sáng, hiển vinh đời đời.

Câu 2

2.Si-ôn sừng sững vui mực nào,

Dậy vang tiếng hát hùng oai,

Ánh muôn muôn thiên binh cùng bao,

Thánh tuẫn tiết xưa rạng soi;

Hoàng tự ngự luôn giữa các thánh,

Lòa ánh sáng trong tuyệt vời,

Điểm trang khắp cỏ tươi đồng xanh,

Cõi phước thánh dân đời đời.

Câu 3

3.Kìa, ngôi Đa vít ở nơi nầy,

Vào đây thoát cảnh sầu than

Khải ca reo lên vang dội thay,

Với tiếng hát nơi tiệc ban

Kìa, bao người theo Nguyên Soái trước,

Từng chiến thắng quân hùng cường,

Chúa ban thưởng suốt muôn đời được

khoác áo trắng tinh lạ thường.

Câu 4

4.Nầy quê thật mến yêu trên trời,

Thoạt nghe cảm xúc lệ rơi,

Thức thâu năm canh không hề ngơi,

Ước tưởng thấy danh lành ngươi;

Vừa nghe thuật vinh quang ngươi, khiến

dường uống thuốc như xoa dầu,

Thấy tâm thêm yêu thương, bình yên

với sức sống vui nhiệm mầu.

Câu 5

5.Nầy quê đầy phước ơn ngọt ngào

Là quê kẻ Chúa chọn đây,

Ấy quê hương tươi vui dường bao,

Lắm kẻ ước mong về ngay!

Nguyện ơn Ngài đem tôi lên chính

thành thánh nghỉ yên lâu dài,

Hỡi Christ vốn với Cha Linh,

Đáng chúc tán ca tụng hoài.

A-men.

Mới truy cập