Louis Bourgeols, 1551
Dịch lời của William Kethe, Thế kỷ 16

Câu 1

1.Muôn [G]dân [D7]trên [Em]hoàn [Bm]cầu [G]nên [D7]ca [G]xướng,

Chúc [Bm]tán [Em]Chúa [D7]Cha, [Em]thật [C]thỏa [G]thích [D7]thay!

[Em]Lòng [D7]vui [G]hát, [D7]siêng [G]năng [C]hầu [Bm]việc [Em]luôn,

Khá [G]đến ngợi [D7]khen [Am]Chúa [G]cách [D7]vui [G]vầy.

Câu 2

2.Giê-[G]hô-[D7]va [Em]thật [Bm]là [G]Ngôi [D7]Chân [G]Chúa,

Chính [Bm]Chúa [Em]chẳng [D7]ai [Em]tạo [C]hóa [G]thế [D7]gian;

[Em]Hằng [D7]nuôi [G]chúng [D7]ta [G]trong [C]bầy [Bm]Ngài [Em]mua,

Dẫn [G]dắt mọi [D7]chiên [Am]cách [G]rất [D7]vẹn [G]toàn.

Câu 3

3.Hân [G]hoan [D7]ta [Em]vào [Bm]đền [G]Vua [D7]minh [G]chánh,

Cất [Bm]tiếng [Em]hát [D7]trong [Em]Hội [C]Thánh [G]Chúa [D7]Cha,

[Em]Đồng [D7]tâm [G]cám [D7]ơn, [G]khen [C]ngợi [Bm]hòa [Em]thanh,

Chúc [G]danh Ngài [D7]luôn [Am]hiển [G]vinh [D7]rạng [G]lòa.

Câu 4

4.Ba [G]Ngôi [D7]Chân [Em]Thần [Bm]từ [G]bi [D7]chan [G]chứa,

Ái [Bm]đức [Em]Chúa [D7]tôi [Em]đằm [C]thắm [G]thủy [D7]chung,

[Em]Nguồn [D7]chân [G]lý [D7]đây [G]nguyên [C]từ [Bm]ngàn [Em]xưa,

Suốt [G]bao thời [D7]gian [Am]đứng [G]vững [D7]vô [G]cùng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập