Câu 1

1.Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng,

Chúc tán Chúa Cha, thật thỏa thích thay!

Lòng vui hát, siêng năng hầu việc luôn,

Khá đến ngợi khen Chúa cách vui vầy.

Câu 2

2.Giê--va thật Ngôi Chân Chúa,

Chính Chúa chẳng ai tạo hóa thế gian;

Hằng nuôi chúng ta trong bầy Ngài mua,

Dẫn dắt mọi chiên cách rất vẹn toàn.

Câu 3

3.Hân hoan ta vào đền Vua minh chánh,

Cất tiếng hát trong Hội Thánh Chúa Cha,

Đồng tâm cám ơn, khen ngợi hòa thanh,

Chúc danh Ngài luôn hiển vinh rạng lòa.

Câu 4

4.Ba Ngôi Chân Thần từ bi chan chứa,

Ái đức Chúa tôi đằm thắm thủy chung,

Nguồn chân đây nguyên từ ngàn xưa,

Suốt bao thời gian đứng vững cùng.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập