Joanna Kinker
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949

Câu 1

1.Khi trận giông tố bủa cuốn tôi,

Hồi mình tôi gác cảnh lẻ loi,

Khi ngọn lửa ác cháy bốn bên,

Trong cơn bao cám dỗ dấy lên,

Điệp khúc

Thần Toàn năng hỡi!

Nghe tôi hội nầy,

Xin Chúa nhớ đến tôi

nguy ngập đây.

Câu 2

2.Khi vượt qua giữa biển khổ nay,

Nguyền Ngài ngăn sóng cuốn, gió ly,

Lúc đầy kinh khiếp giữa hiểm nguy,

Khi sắp đắm dưới đáy thống bi,

Điệp khúc

Thần Toàn năng hỡi!

Nghe tôi hội nầy,

Xin Chúa nhớ đến tôi

nguy ngập đây.

Câu 3

3.Khi lượn gian ác hãm áp tôi,

Luồng sầu đen tối sắp cuốn lôi,

Giữa đời hay chết, cảnh thảm thương,

Khi tôi bước đến cửa tử vương,

Điệp khúc

Thần Toàn năng hỡi!

Nghe tôi hội nầy,

Xin Chúa nhớ đến tôi

nguy ngập đây.

Mới truy cập