Phillip P. Bliss, 1838-1876
Dịch lời của Phillip P. Bliss

Câu 1

1.Toàn dân trên đất đắm

trong tội đêm dài tăm tối,

Sự sáng của thế giới duy -sus;

Hào quang Chân Chúa giống

mặt trời trưa hè đang chói,

Sự sáng của thế giới duy -sus.

Điệp khúc

Anh em đến ngay,

Jê-sus liền soi sáng,

Như tâm của tôi

bữa nay thật quang đãng;

Xưa lòng này đui,

rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy -sus.

Câu 2

2.Phàm ai trong Cứu Chúa

tâm thần không còn tăm tối,

Sự sáng của thế giới duy -sus;

Hằng đi trong ánh sáng

do Ngài đem đường đưa lối,

Sự sáng của thế giới duy -sus.

Điệp khúc

Anh em đến ngay,

Jê-sus liền soi sáng,

Như tâm của tôi

bữa nay thật quang đãng;

Xưa lòng này đui,

rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy -sus.

Câu 3

3.Kìa, ai trong tối mắt

linh bị mây tội che áng,

Sự sáng của thế giới duy -sus;

Lại ao kia rửa đúng như

lệnh xưa liền được sáng,

Sự sáng của thế giới duy -sus.

Điệp khúc

Anh em đến ngay,

Jê-sus liền soi sáng,

Như tâm của tôi

bữa nay thật quang đãng;

Xưa lòng này đui,

rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy -sus.

Câu 4

4.Ngài cho hay thánh quốc

không cần quang cầu soi sáng,

Sự sáng của thế giới duy -sus;

Chiên Con chiếu sáng

kim thành muôn đời quang đãng,

Sự sáng của thế giới duy -sus.

Điệp khúc

Anh em đến ngay,

Jê-sus liền soi sáng,

Như tâm của tôi

bữa nay thật quang đãng;

Xưa lòng này đui,

rày nhờ Ngài được sáng,

Ánh sáng của thế giới duy -sus.

Mới truy cập