Joanna Kinker
Dịch ra tiếng Việt theo bản Anh, 1949

Câu 1

[D]1.Khi trận giông tố bủa [A7]cuốn tôi,

Hồi [D]mình tôi [G]gác cảnh [A7]lẻ loi,

Khi [D]ngọn lửa [D7]ác cháy [G]bốn bên,

Trong [E7]cơn bao cám dỗ [A7]dấy lên,

Điệp khúc

Thần [D]Toàn năng hỡi!

Nghe [G]tôi hội [D]nầy,

Xin [A7]Chúa [D]nhớ [G]đến [E7]tôi

[A7]nguy ngập [D]đây.

Câu 2

[D]2.Khi vượt qua giữa biển [A7]khổ nay,

Nguyền [D]Ngài ngăn [G]sóng cuốn, [A7]gió ly,

Lúc [D]đầy kinh [D7]khiếp giữa [G]hiểm nguy,

Khi [E7]sắp đắm dưới đáy [A7]thống bi,

Điệp khúc

Thần [D]Toàn năng hỡi!

Nghe [G]tôi hội [D]nầy,

Xin [A7]Chúa [D]nhớ [G]đến [E7]tôi

[A7]nguy ngập [D]đây.

Câu 3

[D]3.Khi lượn gian ác hãm [A7]áp tôi,

Luồng [D]sầu đen [G]tối sắp [A7]cuốn lôi,

Giữa [D]đời hay [D7]chết, cảnh [G]thảm thương,

Khi [E7]tôi bước đến cửa [A7]tử vương,

Điệp khúc

Thần [D]Toàn năng hỡi!

Nghe [G]tôi hội [D]nầy,

Xin [A7]Chúa [D]nhớ [G]đến [E7]tôi

[A7]nguy ngập [D]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập