Haldor Lillenas, 1918
Dịch lời của H. Lillenas

Câu 1

1.Ơn Jê-sus cao sâu lắm thay,

Xóa sạch gian ác tôi rày;

Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu,

Lấy tiếng nào khen ơn mầu,

Cho tâm linh tôi nay trắng phau,

Tươi vui, thong thả trăm đường,

Do ơn lớn lạ lùng

Cứu Chúa -sus Christ đoái thương.

Điệp khúc 1

Lạ lùng thay ơn Jê-sus sâu rộng ai dò,

Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn

Ân điển lạ thay, có dư ban

cho người gian ác giống tôi nay,

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,

Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi

Ô, khá lớn tiếng chúc tán danh

-sus, kính khen danh Ngài thôi!

Câu 2

2.Ơn Jê-sus cao sâu lắm thay,

Xúc động ai lưu lạc rày;

Hiện giờ tội tình được dung xá,

Chính bởi hồng ân thiên ;

Dây vương mang xưa tung vứt xa,

Tâm nay thong thả phi thường,

Do ơn lớn lạ lùng

Cứu Chúa -sus Christ đoái thương.

Điệp khúc 1

Lạ lùng thay ơn Jê-sus sâu rộng ai dò,

Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn

Ân điển lạ thay, có dư ban

cho người gian ác giống tôi nay,

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,

Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi

Ô, khá lớn tiếng chúc tán danh

-sus, kính khen danh Ngài thôi!

Câu 3

3.Ơn Jê-sus cao sâu lắm thay,

Xúc động tâm hoại rày;

Toàn quyền hành động làm nên mới,

Khiến kẻ tội nên con Trời;

Ban cho tâm yên vui thảnh thơi,

Muôn muôn năm thiên đường,

Do ơn lớn lạ lùng

Cứu Chúa -sus Christ đoái thương.

Điệp khúc 1

Lạ lùng thay ơn Jê-sus sâu rộng ai dò,

Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn

Ân điển lạ thay, có dư ban

cho người gian ác giống tôi nay,

Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày,

Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi

Ô, khá lớn tiếng chúc tán danh

-sus, kính khen danh Ngài thôi!

Mới truy cập