Haldor Lillenas, 1918
Dịch lời của H. Lillenas

Câu 1

[Db]1.Ơn Jê-sus cao sâu [Dbdim7]lắm thay,

Xóa sạch gian [Abm]ác tôi [Db]rày;

[F7] [Bbm]Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu,

[Ab]Lấy tiếng nào [Eb]khen ơn [Ab7]mầu,

[Db]Cho tâm linh tôi nay [Dbdim7]trắng [Db]phau,

Tươi vui, thong [Db7]thả trăm [Gb]đường,

Do ơn [Gdim]lớn lạ lùng

Cứu Chúa [Db]Jê-[A]sus [Db]Christ [Ab7]đoái [Db]thương.

Điệp khúc 1

Lạ lùng thay ơn Jê-sus sâu rộng [Ab7]ai dò,

[Db]Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn

Ân điển lạ [Db]thay, có dư [Ab]ban

[Eb7]cho người [Ab7]gian ác giống tôi nay,

[Db]Dài rộng bao la hơn cả vi phạm [Ab7]tôi rày,

[Db]Thật vượt trên gian [Db7]ác, trên xấu xa [Gb]tôi

Ô, [Gdim]khá lớn tiếng chúc tán danh

[Db7]Jê-sus, [Gb]kính khen [Db]danh [Ab7]Ngài [Db]thôi!

Câu 2

[Db]2.Ơn Jê-sus cao sâu [Dbdim7]lắm thay,

Xúc động ai [Abm]lưu lạc [Db]rày;

[F7] [Bbm]Hiện giờ tội tình được dung xá,

[Ab]Chính bởi hồng [Eb]ân thiên [Ab7]hà;

[Db]Dây vương mang xưa tung [Dbdim7]vứt [Db]xa,

Tâm nay thong [Db7]thả phi [Gb]thường,

Do ơn [Gdim]lớn lạ lùng

Cứu Chúa [Db]Jê-[A]sus [Db]Christ [Ab7]đoái [Db]thương.

Điệp khúc 1

Lạ lùng thay ơn Jê-sus sâu rộng [Ab7]ai dò,

[Db]Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn

Ân điển lạ [Db]thay, có dư [Ab]ban

[Eb7]cho người [Ab7]gian ác giống tôi nay,

[Db]Dài rộng bao la hơn cả vi phạm [Ab7]tôi rày,

[Db]Thật vượt trên gian [Db7]ác, trên xấu xa [Gb]tôi

Ô, [Gdim]khá lớn tiếng chúc tán danh

[Db7]Jê-sus, [Gb]kính khen [Db]danh [Ab7]Ngài [Db]thôi!

Câu 3

[Db]3.Ơn Jê-sus cao sâu [Dbdim7]lắm thay,

Xúc động tâm [Abm]hư hoại [Db]rày;

[F7] [Bbm]Toàn quyền hành động làm nên mới,

[Ab]Khiến kẻ tội [Eb]nên con [Ab7]Trời;

[Db]Ban cho tâm yên vui [Dbdim7]thảnh [Db]thơi,

Muôn muôn năm [Db7]ở thiên [Gb]đường,

Do ơn [Gdim]lớn lạ lùng

Cứu Chúa [Db]Jê-[A]sus [Db]Christ [Ab7]đoái [Db]thương.

Điệp khúc 1

Lạ lùng thay ơn Jê-sus sâu rộng [Ab7]ai dò,

[Db]Dầu đại dương sâu thẳm lai láng khôn

Ân điển lạ [Db]thay, có dư [Ab]ban

[Eb7]cho người [Ab7]gian ác giống tôi nay,

[Db]Dài rộng bao la hơn cả vi phạm [Ab7]tôi rày,

[Db]Thật vượt trên gian [Db7]ác, trên xấu xa [Gb]tôi

Ô, [Gdim]khá lớn tiếng chúc tán danh

[Db7]Jê-sus, [Gb]kính khen [Db]danh [Ab7]Ngài [Db]thôi!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập