Mildred Leightner Dillon
Dịch lời của M. L. Dillon

Câu 1

Tôi vững vàng, Tôi vững Tôi vững vàng, vàng,

Trong cánh tôi vững vàng tay Christ dường Thái san;

Bao phủ rồi, bao phủ Bao phủ rồi, rồi,

Do ái bao phủ rồi, tâm Christ hằng giữ tôi;

Không lo sợ điều ác, Không quân thù dọa nhát,

Chúa giữ tôi ngày đêm bao quát;

Tôi vững vàng, Tôi vững Tôi vững vàng, vàng,

Trong cánh tôi vững vàng, tay Christ dường Thái san.

Mới truy cập