Daniel B. Towner, 1850-1919
Dịch lời của William M. Runyan

Câu 1

[Db]1.Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Christ nay,

Christ đã cho [Db]chúng ta điều [Db]rất tốt [Ab7]đây:

[Db]Cho tiếng trong trẻo luôn bàn [Gb]chân hăng hái,

Tiếng hát khen [Db]Vua, chân lần [Ab7]bước theo [Db]Ngài.

Điệp khúc

[Db]Ta là châu [Gb]báu Vua Jê-[Db]sus Christ đây,

[Db]Vui mừng reo [Gb]hát ơn yêu [Db]thương cao [Ab7]dầy;

[Db]Tâm, hồn, thân [Ebm]ta nguyện dâng [Db]cho Ngài sai [Gb]khiến,

Hết thảy ta [Db]đây, châu ngọc [Ab7]Chúa nhân [Db]hiền.

Câu 2

[Db]2.Trai phải trong sạch, thật thà, trai đáng trai,

Thân gái công, [Db]dung, ngôn, hạnh [Db]chớ kém [Ab7]ai,

[Db]Ơn Chúa ban tuổi xuân càng [Gb]thêm tươi sáng,

Đất trở nên [Db]Ê-đen, nhà [Ab7]hóa thiên [Db]đàng.

Điệp khúc

[Db]Ta là châu [Gb]báu Vua Jê-[Db]sus Christ đây,

[Db]Vui mừng reo [Gb]hát ơn yêu [Db]thương cao [Ab7]dầy;

[Db]Tâm, hồn, thân [Ebm]ta nguyện dâng [Db]cho Ngài sai [Gb]khiến,

Hết thảy ta [Db]đây, châu ngọc [Ab7]Chúa nhân [Db]hiền.

Câu 3

[Db]3.Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Chí cao,

Nay hiến thân [Db]lo việc Ngài, [Db]phước biết [Ab7]bao;

[Db]Tuy sức non nhưng ơn Ngài [Gb]vui thâu thái,

Khiến lúc chơi, [Db]khi học đều [Ab7]sáng danh [Db]Ngài.

Điệp khúc

[Db]Ta là châu [Gb]báu Vua Jê-[Db]sus Christ đây,

[Db]Vui mừng reo [Gb]hát ơn yêu [Db]thương cao [Ab7]dầy;

[Db]Tâm, hồn, thân [Ebm]ta nguyện dâng [Db]cho Ngài sai [Gb]khiến,

Hết thảy ta [Db]đây, châu ngọc [Ab7]Chúa nhân [Db]hiền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập