George F. Root, 1820-1895
Dịch lời của G. F. Root

Câu 1

[Bb]1.Mau đến theo Jê-sus, [Bb]sao trễ nải [Eb]hoài,

[F]Kìa lời Kinh [F7]Thánh Chúa [Bb]luôn luôn khuyên nài;

[Bb]Jê-sus đang chờ đợi [Bb]ta chính hôm [Eb]nay,

[F]Dịu dàng gọi: [F7]“Con đến [Bb]đây!”.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Eb]đã cứu [Cm]chúng ta vui mừng thay!

[F7]Nay ta nhóm hớn [Bb]hở tôn vinh danh Ngài;

[Bb]Khi Chúa trở lại cùng [Bb]nhau nhóm quanh [Eb]Ngài,

[F]cùng Jê-sus [F7]sung sướng [Bb]hoài.

Câu 2

[Bb]2.Xưa Chúa ta truyền “Đừng [Bb]ngăn trở nhi [Eb]đồng”,

[F]Vậy mọi người [F7]nên khá [Bb]reo vui một lòng;

[Bb]Tin Chúa nay là phần [Bb]ơn phước lâu [Eb]dài,

[F]Đừng còn hẹn [F7]nay hứa [Bb]mai.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Eb]đã cứu [Cm]chúng ta vui mừng thay!

[F7]Nay ta nhóm hớn [Bb]hở tôn vinh danh Ngài;

[Bb]Khi Chúa trở lại cùng [Bb]nhau nhóm quanh [Eb]Ngài,

[F]cùng Jê-sus [F7]sung sướng [Bb]hoài.

Câu 3

[Bb]3.Nên nhớ luôn rằng Ngài [Bb]đang ở với [Eb]mình,

[F]Mạng lịnh Chân [F7]Chúa chúng [Bb]ta vui tuân hành;

[Bb]Ta khá nghe lời Ngài [Bb]văng vẳng đang [Eb]còn:

[F]“Này, lại đây [F7]mau, các [Bb]con!”.

Điệp khúc

[Bb]Jê-sus [Eb]đã cứu [Cm]chúng ta vui mừng thay!

[F7]Nay ta nhóm hớn [Bb]hở tôn vinh danh Ngài;

[Bb]Khi Chúa trở lại cùng [Bb]nhau nhóm quanh [Eb]Ngài,

[F]cùng Jê-sus [F7]sung sướng [Bb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập