Daniel B. Towner, 1902
Dịch lời của W. Martin, 1902

Câu 1

1.Tuy giông tố xô hồn mạnh thay,

Sa-tan tức muốn cắn nuốt ngay,

Nương trong Chúa chí tôi nào rúng,

Dẫu sóng gió thét gầm hiếp húng.

Neo tôi chắc thật an ninh bấy,

Quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

Điệp khúc

Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

Bao giông tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân bách nhỏ mong manh,

Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

Câu 2

2.Bao tai ách đang dồi dập tôi,

Như cơn sóng dưới đáy biển sôi,

Mây muôn lớp kéo lên mù tối,

Sức gió cuốn nước trào khắp lối.

Tôi không núng dẫu giữa cảnh khó,

Đá lớn neo chắc không cần lo.

Điệp khúc

Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

Bao giông tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân bách nhỏ mong manh,

Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

Câu 3

3.Khi giông tố xô giạt thuyền tôi,

Neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi,

Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy,

Giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy,

An nhiên lướt sóng gió, bão tố,

Lướt đến khi sóng không còn nhô.

Điệp khúc

Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

Bao giông tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân bách nhỏ mong manh,

Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

Câu 4

4.Bao ren rối đang trùm bọc tôi,

Cơn bi đát lướt đến cuốn lôi,

Cơn giông tố khiến ban ngày tối,

Đứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối,

Tôi luôn đứng vững bởi Đá Khối,

Ấy chính neo giữ thân, hồn tôi.

Điệp khúc

Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm,

Bao giông tố khó thế đánh đắm,

Tuy thân bách nhỏ mong manh,

Không trôi trác, lắc chao chòng chành,

Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

Mới truy cập