Nhạc điệu Trung Hoa
Lời dịch của F. R. Havergal, 1839-1879

Câu 1

1.Tôi nguyện thuộc về -sus hoài,

Vốn được chuộc mua do chính Ngài;

Linh năng huyết Chiên Con chi tày,

Xưa đã liều mình thay thân nầy,

Tâm tôi quyết dâng nơi tay Ngài,

Xin sống Ngài luôn mỗi ngày.

Câu 2

2.Lâu ngày bị ma vương chủ trị,

Bây giờ được mang danh Chúa hoài,

Vâng theo tiếng yêu thương nhu mì,

Tâm khẩn nguyện luôn luôn thể nầy;

Tôi duy Jê-sus thiên đài,

Vui thú trần tục đâu sánh tày.

Câu 3

3.Hỡi Jê-sus tôi đương phục dịch,

Tôi phục dịch nhược nhu, bất toàn;

Xin ban sức thắng hơn quân nghịch,

Cho ứng nghiệm lời Cha muôn vàn;

Xin cho mắt tôi tinh mọi đàng,

Xem ý Ngài dạy tôiràng.

Câu 4

4.Ôi Jê-sus, nhơn sao Chủ dùng

Kẻ nợ Ngài như tôi thể nầy?

Tôi đâu kén chi, duy phục tùng,

Tai lắng từng giờ nghe tiếng Ngài;

Xin dâng trái tim mong thương cùng,

Vui vẻ hầu việc, xin Chúa dùng.

Mới truy cập