John R. Sweney, 1887
Dịch lờiicủa E. E. Hewitt, s.1851

Câu 1

1.Nguyền ngày càng tường minh Jê-sus thêm,

Cao rao thiên ân giúp kẻ khác nếm;

Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi,

Lòng yêu khiến Chúa chết thay tôi.

Điệp khúc

Biết nhiều hơn về Jê-sus,

Mong sao biết rõ -sus.

Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

Tường minh Đấng đã chết thay tôi.

Câu 2

2.Ngày ngày học nhiều về Jê-sus thôi,

Tôi mong am tri thánh ý giáo hối;

Sở dĩ thấu đáo tích hay ai ôi,

do Giáo Thánh Linh dạy tôi.

Điệp khúc

Biết nhiều hơn về Jê-sus,

Mong sao biết rõ -sus.

Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

Tường minh Đấng đã chết thay tôi.

Câu 3

3.Càng thuộc nhiều lời Jê-sus ban trao,

Luôn luôn thâm giao với Vua trên cao;

Tai nghe Jê-sus khuyên dạy ngọt ngào,

Thuộc tôi mấy câu Thánh ngôn diệu sao.

Điệp khúc

Biết nhiều hơn về Jê-sus,

Mong sao biết rõ -sus.

Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

Tường minh Đấng đã chết thay tôi.

Câu 4

4.Càng tường Jê-sus trên ngôi cao sang,

Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng;

Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian,

-sus đến đem kỷ nguyên bình an.

Điệp khúc

Biết nhiều hơn về Jê-sus,

Mong sao biết rõ -sus.

Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi,

Tường minh Đấng đã chết thay tôi.

Mới truy cập