Dennis L. Jernigan
Dịch lời của D.L. Jernigan

Câu 1

1.Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương,

Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm,

nguồn bình an cho đời tôi.

Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu,

Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời,

Ngài là -sus quyền năng.

Điệp khúc

sus, Chúa tôi, Chúadanh đẹp thay!

Jê-sus, Chúa tôi, quý báu thay danh Ngài.

Câu 2

2.Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi,

Ngài đã sống lại và sống muôn đời,

Ngài là Jê-sus quyền năng.

Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi,

hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười;

Nguồn bình an cho đời tôi.

Điệp khúc

sus, Chúa tôi, Chúadanh đẹp thay!

Jê-sus, Chúa tôi, quý báu thay danh Ngài.

Mới truy cập