Peter P. Bilhorn, s.1861
Dịch lơiờcủa Francis H. Rowley. Thế kỷ 19

Câu 1

1.Nầy chuyện [Eb]hay tôi thích ca [Cm]chẳng thôi,

Xưa Jê-[Bb7]sus lưu huyết thay [Eb]tôi,

Đành lìa [Gm]Cha, vui cách xa [Cm]nước, ngôi,

Gô-gô-[Bb7]tha chết thay tôi [Eb]rồi.

Điệp khúc

Phải tôi [Eb]hát, hát khúc ca [Gm]muôn đời,

Jê-sus [Bb7]xưa cam chết thay [Eb]tôi,

Tôi sẽ [Cm]hát với thánh dân [Gm]trên trời,

Cạnh biển [Bb7]như pha lê rạng [Eb]ngời.

Câu 2

2.Ngài tìm [Eb]tôi đương lúc tôi [Cm]cách xa,

Như chiên [Bb7]kia trong núi kêu [Eb]la;

Ngài dùng [Gm]tay âu yếm ôm [Cm]bế ra,

Đường chánh [Bb7]minh đưa tôi về [Eb]nhà.

Điệp khúc

Phải tôi [Eb]hát, hát khúc ca [Gm]muôn đời,

Jê-sus [Bb7]xưa cam chết thay [Eb]tôi,

Tôi sẽ [Cm]hát với thánh dân [Gm]trên trời,

Cạnh biển [Bb7]như pha lê rạng [Eb]ngời.

Câu 3

3.Mình bị [Eb]thương, Jê-sus săn [Cm]sóc tôi,

Khi sa [Bb7]chân mê mẩn chơi [Eb]vơi;

Lòng sợ [Gm]kinh, hai mắt như [Cm]tối đui,

Ngài cứu [Bb7]chữa tươi vui rạng [Eb]ngời.

Điệp khúc

Phải tôi [Eb]hát, hát khúc ca [Gm]muôn đời,

Jê-sus [Bb7]xưa cam chết thay [Eb]tôi,

Tôi sẽ [Cm]hát với thánh dân [Gm]trên trời,

Cạnh biển [Bb7]như pha lê rạng [Eb]ngời.

Câu 4

4.Hiện bao [Eb]phen tăm tối vây [Cm]hãm tôi,

Tai ương [Bb7]như theo dõi không [Eb]thôi,

Nhờ Jê-[Gm]sus đi với tôi [Cm]mỗi nơi,

Dựa cánh [Bb7]Chúa thấy an tịnh [Eb]rồi.

Điệp khúc

Phải tôi [Eb]hát, hát khúc ca [Gm]muôn đời,

Jê-sus [Bb7]xưa cam chết thay [Eb]tôi,

Tôi sẽ [Cm]hát với thánh dân [Gm]trên trời,

Cạnh biển [Bb7]như pha lê rạng [Eb]ngời.

Câu 5

5.Ngài gìn [Eb]tôi cho đến nơi [Cm]mé sông,

Trên bao [Bb7]nhiêu cơn sóng nguy [Eb]vong,

Ngài bồng [Gm]tôi trông bến kia [Cm]thẳng xông,

Cùng những [Bb7]kẻ mến yêu tương [Eb]phùng.

Điệp khúc

Phải tôi [Eb]hát, hát khúc ca [Gm]muôn đời,

Jê-sus [Bb7]xưa cam chết thay [Eb]tôi,

Tôi sẽ [Cm]hát với thánh dân [Gm]trên trời,

Cạnh biển [Bb7]như pha lê rạng [Eb]ngời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập