Câu 1

1.Nầy chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi,

Xưa Jê-sus lưu huyết thay tôi,

Đành lìa Cha, vui cách xa nước, ngôi,

Gô-gô-tha chết thay tôi rồi.

Điệp khúc

Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời,

Jê-sus xưa cam chết thay tôi,

Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời,

Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

Câu 2

2.Ngài tìm tôi đương lúc tôi cách xa,

Như chiên kia trong núi kêu la;

Ngài dùng tay âu yếm ôm bế ra,

Đường chánh minh đưa tôi về nhà.

Điệp khúc

Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời,

Jê-sus xưa cam chết thay tôi,

Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời,

Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

Câu 3

3.Mình bị thương, Jê-sus săn sóc tôi,

Khi sa chân mê mẩn chơi vơi;

Lòng sợ kinh, hai mắt như tối đui,

Ngài cứu chữa tươi vui rạng ngời.

Điệp khúc

Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời,

Jê-sus xưa cam chết thay tôi,

Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời,

Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

Câu 4

4.Hiện bao phen tăm tối vây hãm tôi,

Tai ương như theo dõi không thôi,

Nhờ Jê-sus đi với tôi mỗi nơi,

Dựa cánh Chúa thấy an tịnh rồi.

Điệp khúc

Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời,

Jê-sus xưa cam chết thay tôi,

Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời,

Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

Câu 5

5.Ngài gìn tôi cho đến nơi sông,

Trên bao nhiêu cơn sóng nguy vong,

Ngài bồng tôi trông bến kia thẳng xông,

Cùng những kẻ mến yêu tương phùng.

Điệp khúc

Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời,

Jê-sus xưa cam chết thay tôi,

Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời,

Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập