Geo. C. Hugg, 1898
Dịch lời của Johnson Oatman Jr., 1856-1926

Câu 1

[F]1.Chẳng có ai [Dm]khiêm ti như [Bb]Jê-sus, [F]Bạn hiền,

[F]Chẳng[C]ai! [F]chẳng [C]ai [F]bằng!

[F]Chẳng có ai [Dm]cho vết thương [Bb]lòng được [F]lành liền,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]Chẳng ai [F]bằng!

Điệp khúc

[F]Cuộc giao tranh của chúng ta Christ [C]am tường,

[F]Ngài chăm [Am]nom dắt đưa [F]ta luôn [C]ngày;

[F]Chẳng thiết hữu [Dm]nào như Jê-[Bb]sus, Đấng [F]khiêm nhường,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]quyết không [F]ai!

Câu 2

[F]2.Chẳng có ai [Dm]cao minh trong [Bb]sạch như [F]Jê-sus,

[F]Chẳng[C]ai! [F]chẳng [C]ai [F]bằng!

[F]Chẳng có ai [Dm]ôn nhu khiêm [Bb]nhường như [F]Jê-sus,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]chẳng ai [F]bằng!

Điệp khúc

[F]Cuộc giao tranh của chúng ta Christ [C]am tường,

[F]Ngài chăm [Am]nom dắt đưa [F]ta luôn [C]ngày;

[F]Chẳng thiết hữu [Dm]nào như Jê-[Bb]sus, Đấng [F]khiêm nhường,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]quyết không [F]ai!

Câu 3

[F]3.Chẳng lúc nao [Dm]Jê-sus không [Bb]cận thân [F]cùng mình,

[F]Chẳng lúc [C]nao! [F]Chẳng [C]khi [F]nào!

[F]Chẳng có đêm [Dm]âm u Ngài [Bb]đừng khuyên [F]giục mình,

[F]Chẳng lúc [C]nao! [C7]Chẳng khi [F]nào!

Điệp khúc

[F]Cuộc giao tranh của chúng ta Christ [C]am tường,

[F]Ngài chăm [Am]nom dắt đưa [F]ta luôn [C]ngày;

[F]Chẳng thiết hữu [Dm]nào như Jê-[Bb]sus, Đấng [F]khiêm nhường,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]quyết không [F]ai!

Câu 4

[F]4.Chẳng có khi [Dm]nào Jê-sus [Bb]lìa môn [F]đồ Ngài,

[F]Chẳng lúc [C]nao! [F]chẳng [C]khi [F]nào!

[F]Chẳng lúc nao [Dm]Christ không nghe [Bb]tội nhơn [F]kêu nài,

[F]Chẳng lúc [C]nao! [C7]chẳng khi [F]nào!

Điệp khúc

[F]Cuộc giao tranh của chúng ta Christ [C]am tường,

[F]Ngài chăm [Am]nom dắt đưa [F]ta luôn [C]ngày;

[F]Chẳng thiết hữu [Dm]nào như Jê-[Bb]sus, Đấng [F]khiêm nhường,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]quyết không [F]ai!

Câu 5

[F]5.Chẳng có ơn [Dm]như ơn Jê-[Bb]sus cao [F]tuyệt vời,

[F]Chẳng[C]đâu! [F]Chẳng [C]ơn [F]nào!

[F]Chẳng lẽ Chúa [Dm]không cho ta [Bb]một nơi [F]trên trời,

[F]Chẳng[C]đâu! [C7]Chẳng khi [F]nào!

Điệp khúc

[F]Cuộc giao tranh của chúng ta Christ [C]am tường,

[F]Ngài chăm [Am]nom dắt đưa [F]ta luôn [C]ngày;

[F]Chẳng thiết hữu [Dm]nào như Jê-[Bb]sus, Đấng [F]khiêm nhường,

[F]Chẳng[C]ai! [C7]quyết không [F]ai!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập