John J. Husband, 1760-1825
Dịch lời của Wm P. Mackay, 1839-1885

Câu 1

1.Ngợi [G]khen Cha thiêng [Em]liêng,

Hằng yêu [G]thương tôi vô [Bm]biên,

Đành [G]ban Jê-sus [C]chết thay,

Đã [D7]sống sau thăng thiên.

Điệp khúc

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! A-[D7]men.

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Dức [C]dấy [G]chúng [D7]tôi [G]hoài.

Câu 2

2.Ngợi [G]khen Cha cao [Em]sang,

Từng ban [G]Thánh Linh chân [Bm]quang,

Dạy [G]Jê-sus cho [C]chúng tôi,

Đuổi [D7]tối tăm tiêu tan.

Điệp khúc

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! A-[D7]men.

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Dức [C]dấy [G]chúng [D7]tôi [G]hoài.

Câu 3

3.Ngợi [G]khen Cha cao [Em]minh,

Về Chiên [G]Con xưa hy [Bm]sinh,

Từng [G]mang bao gian [C]ác tôi,

Phiếu [D7]trắng trong tâm linh.

Điệp khúc

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! A-[D7]men.

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Dức [C]dấy [G]chúng [D7]tôi [G]hoài.

Câu 4

4.Ngợi [G]khen Cha khoan [Em]nhân,

Chuộc mua [G]tôi nên thiên [Bm]dân,

Tìm [G]đưa tôi lên [C]hải tân

Dẫn [D7]dắt trong linh ân.

Điệp khúc

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! A-[D7]men.

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Dức [C]dấy [G]chúng [D7]tôi [G]hoài.

Câu 5

5.Phục [G]hưng tâm tôi [Em]luôn,

Cầu Cha [G]ban ơn yêu [Bm]thương,

Hằng [G]nhen tâm tôi [C]cháy thêm,

Tỏa [D7]ngát bao thiên hương.

Điệp khúc

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! A-[D7]men.

Ha-lê-[C]lu-[G]gia! Kính khen Jê-sus,

Dức [C]dấy [G]chúng [D7]tôi [G]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập