Charles H. Gabriel, 1905
Dịch lời của Charlotte G. Homer

Câu 1

1.Vì [G]lòng yêu [G6]thương, Jê-[C]sus đã đến,

Để [D7]đỡ linh hồn của [G]chính tôi lên;

Từ [G6]hầm tội dục, nhục [C]ô, hôi thối,

Chúa [A7]lấy ơn nâng vực [D7]tôi.

Điệp khúc

Ngài [G]vực tôi thoát khỏi [D7]chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu [G]vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên [C]chốn cao thay,

Đấng [G]ngợi Jê-sus, Đấng [D7]vớt tôi [G]rày.

Câu 2

2.Ngài [G]gọi tôi [G6]khi lòng [C]chưa nghe thấy,

Trước [D7]lúc linh động ở [G]ác tâm đây;

Từ [G6]hồi tôi tin. Lời [C]hứa báu bối,

Chúa [A7]thứ tha, nâng vực [D7]tôi.

Điệp khúc

Ngài [G]vực tôi thoát khỏi [D7]chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu [G]vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên [C]chốn cao thay,

Đấng [G]ngợi Jê-sus, Đấng [D7]vớt tôi [G]rày.

Câu 3

3.Kìa, [G]Ngài đưa [G6]tay còn [C]vết huyết thấm,

Với [D7]trán mang đầy những [G]dấu gai đâm;

Thật [G6]vì tôi đây chìm [C]trong tăm tối,

Chúa [A7]lấy yêu thương vực [D7]tôi.

Điệp khúc

Ngài [G]vực tôi thoát khỏi [D7]chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu [G]vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên [C]chốn cao thay,

Đấng [G]ngợi Jê-sus, Đấng [D7]vớt tôi [G]rày.

Câu 4

4.Lòng [G]nầy hiện [G6]được mừng [C]vui sung sướng,

Sống [D7]chốn cao thượng, xuất [G]thế an khương;

Dầu [G6]vậy tôi khôn thuật [C]ra manh mối

Với [A7]cách Jê-sus vực [D7]tôi.

Điệp khúc

Ngài [G]vực tôi thoát khỏi [D7]chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu [G]vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên [C]chốn cao thay,

Đấng [G]ngợi Jê-sus, Đấng [D7]vớt tôi [G]rày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập