Câu 1

1.Vì lòng yêu thương, Jê-sus đã đến,

Để đỡ linh hồn của chính tôi lên;

Từ hầm tội dục, nhục ô, hôi thối,

Chúa lấy ơn nâng vực tôi.

Điệp khúc

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Đấng ngợi Jê-sus, Đấng vớt tôi rày.

Câu 2

2.Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy,

Trước lúc linh động ở ác tâm đây;

Từ hồi tôi tin. Lời hứa báu bối,

Chúa thứ tha, nâng vực tôi.

Điệp khúc

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Đấng ngợi Jê-sus, Đấng vớt tôi rày.

Câu 3

3.Kìa, Ngài đưa tay còn vết huyết thấm,

Với trán mang đầy những dấu gai đâm;

Thật tôi đây chìm trong tăm tối,

Chúa lấy yêu thương vực tôi.

Điệp khúc

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Đấng ngợi Jê-sus, Đấng vớt tôi rày.

Câu 4

4.Lòng nầy hiện được mừng vui sung sướng,

Sống chốn cao thượng, xuất thế an khương;

Dầu vậy tôi khôn thuật ra manh mối

Với cách Jê-sus vực tôi.

Điệp khúc

Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình,

Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh.

Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay,

Đấng ngợi Jê-sus, Đấng vớt tôi rày.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập