Lelia Merris,1912
Dịch lời của Lelia Morris, 1912

Câu 1

1.Nầy anh [Eb]đang trông mong thiên ân

dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay,

Ở tâm [Eb]hồn đời sống phải [Bb]không?

Thì anh [Bb7]nên tin như kim ngôn

Cha ta truyền [Eb]lưu trong Kinh Thánh đây,

Noi thánh [Bb]xưa, theo [F]quy điều [Bb7]chung.

Điệp khúc

Kìa, Ngài [Eb]sẽ chắc chắn đổ [Ab]phước

xuống tâm anh [Eb]tuôn tràn,

Như Thánh [Bb]ngôn nay đang còn [Bb7]vang:

“Đem hũ [Eb]ngươi mau, đem nhiều [Eb7]lên”.

Thật Ngài [Ab]sẽ chắc chắn

đổ [Ab]phước xuống tâm linh [Eb]anh liền,

Đời anh dẫy Thánh [Bb7]Linh, năng [Eb]quyền.

Câu 2

2.Bần nhân [Eb]ơi, hôm nay mau đem

cho Ngài bình đất sạch trong trống không,

Đã lau [Eb]tại dòng huyết Jê-[Bb]sus,

Quì bên [Bb7]ngôi vinh quang, anh em

khiêm cung, thành [Eb]tâm dâng lên, ngửa trông,

Ngài rót [Bb]xuống chứa [F]chan Thần [Bb7]du.

Điệp khúc

Kìa, Ngài [Eb]sẽ chắc chắn đổ [Ab]phước

xuống tâm anh [Eb]tuôn tràn,

Như Thánh [Bb]ngôn nay đang còn [Bb7]vang:

“Đem hũ [Eb]ngươi mau, đem nhiều [Eb7]lên”.

Thật Ngài [Ab]sẽ chắc chắn

đổ [Ab]phước xuống tâm linh [Eb]anh liền,

Đời anh dẫy Thánh [Bb7]Linh, năng [Eb]quyền.

Câu 3

3.Ngài ban [Eb]cho linh ân sung dinh

như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay,

Ái tâm [Eb]Ngài nào có đổi [Bb]thay;

Ngài ban [Bb7]luôn linh ân, linh năng

cho như lời [Eb]vàng trong Kinh Thánh đây,

Đầy dẫy [Bb]mỗi[F]trong giờ [Bb7]nay.

Điệp khúc

Kìa, Ngài [Eb]sẽ chắc chắn đổ [Ab]phước

xuống tâm anh [Eb]tuôn tràn,

Như Thánh [Bb]ngôn nay đang còn [Bb7]vang:

“Đem hũ [Eb]ngươi mau, đem nhiều [Eb7]lên”.

Thật Ngài [Ab]sẽ chắc chắn

đổ [Ab]phước xuống tâm linh [Eb]anh liền,

Đời anh dẫy Thánh [Bb7]Linh, năng [Eb]quyền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập