Câu 1

1.Nầy anh đang trông mong thiên ân

dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay,

Ở tâm hồn đời sống phải không?

Thì anh nên tin như kim ngôn

Cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây,

Noi thánh xưa, theo quy điều chung.

Điệp khúc

Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước

xuống tâm anh tuôn tràn,

Như Thánh ngôn nay đang còn vang:

“Đem hũ ngươi mau, đem nhiều lên”.

Thật Ngài sẽ chắc chắn

đổ phước xuống tâm linh anh liền,

Đời anh dẫy Thánh Linh, năng quyền.

Câu 2

2.Bần nhân ơi, hôm nay mau đem

cho Ngài bình đất sạch trong trống không,

Đã lau tại dòng huyết Jê-sus,

Quì bên ngôi vinh quang, anh em

khiêm cung, thành tâm dâng lên, ngửa trông,

Ngài rót xuống chứa chan Thần du.

Điệp khúc

Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước

xuống tâm anh tuôn tràn,

Như Thánh ngôn nay đang còn vang:

“Đem hũ ngươi mau, đem nhiều lên”.

Thật Ngài sẽ chắc chắn

đổ phước xuống tâm linh anh liền,

Đời anh dẫy Thánh Linh, năng quyền.

Câu 3

3.Ngài ban cho linh ân sung dinh

như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay,

Ái tâm Ngài nào có đổi thay;

Ngài ban luôn linh ân, linh năng

cho như lời vàng trong Kinh Thánh đây,

Đầy dẫy mỗitrong giờ nay.

Điệp khúc

Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước

xuống tâm anh tuôn tràn,

Như Thánh ngôn nay đang còn vang:

“Đem hũ ngươi mau, đem nhiều lên”.

Thật Ngài sẽ chắc chắn

đổ phước xuống tâm linh anh liền,

Đời anh dẫy Thánh Linh, năng quyền.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập