Mosie Lister
Dịch lời của M.Lister

Câu 1

1.Nguyện lòng [C]con xưng [Em]Chúa cho [G7]người biết là

Jê-[Dm]sus Thiên [Em]Chúa luôn luôn [C]tuyệt đối.

Xưng danh Chúa giáng thế làm [Dm]người,

mang [F#dim7]gánh thay trên [C]thập hình để [G7]cứu nhân loại.

Điệp khúc 1

[C]Jê-sus, [F]Jê-sus, Đấng [G7]ban cho tin yêu, hy [C]vọng, nhân ái!

[F]Jê-[B7]sus, [C]Jê-[G7] [C]sus. [F]Jê-[A]sus [Dm]là [C]Chúa [G7]muôn [C]đời.

Câu 2

2.Hòa bình [C]khi nhân [Em]thế xưng [G7]Jê-sus và

thành [Dm]tâm cung [Em]kính luôn tôn [C]thờ Chúa.

Xưng danh Chúa vang mãi suốt [Dm]đời,

luôn [F#dim7]hát xướng cả [C]tâm hồn, trung [G7]tín theo [C]Ngài.

Điệp khúc 1

[C]Jê-sus, [F]Jê-sus, Đấng [G7]ban cho tin yêu, hy [C]vọng, nhân ái!

[F]Jê-[B7]sus, [C]Jê-[G7] [C]sus. [F]Jê-[A]sus [Dm]là [C]Chúa [G7]muôn [C]đời.

Câu 3

3.Nguyện đời [C]con theo [Em]Chúa luôn [G7]thành tín và

truyền [Dm]rao danh [Em]Chúa ra cho [C]trần thế.

Xưng danh Chúa cho dẫu thế [Dm]nào

con [F#dim7]vẫn mãi báo [C]tin mừng và [G7]hát khen [C]Ngài.

Điệp khúc 1

[C]Jê-sus, [F]Jê-sus, Đấng [G7]ban cho tin yêu, hy [C]vọng, nhân ái!

[F]Jê-[B7]sus, [C]Jê-[G7] [C]sus. [F]Jê-[A]sus [Dm]là [C]Chúa [G7]muôn [C]đời.

Điệp khúc 2

[C]Jê-sus, [F]Jê-sus, Đấng [G7]ban cho tin yêu, hy [C]vọng, nhân ái!

[F]Jê-[B7]sus, [C]Jê-[G7] [C]sus. [F]Đấng [A]con [Dm]thờ [C]kính [G7]danh [C]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập