Phoebe Palmer Knapp, 1839-1908
Dịch lời của P. P. Palmer

Câu 1

1.Kìa, [Eb]tôi thấy sông sâu, [Ab]rộng mênh mông,

Tẩy [Eb]uế tâm tôi sạch [Bb7]ròng;

Jê-[Eb]sus cứu tôi do [Ab]quyền vô song,

Chỉ [Eb7]chỗ hông tuôn giọt [Eb]hồng.

Điệp khúc

Được [Ab]xem con sông tẩy [Eb]uế hôm nay,

Gieo [Bb7]mình tôi xuống bỗng [Eb]trắng trong thay!

Ngợi [Ab]khen Jê-sus, suối [Eb]tẩy thanh đây,

Tôi [Bb7]được thanh tẩy, được [Eb]tẩy thanh ngay.

Câu 2

2.Từ [Eb]nay bước đi trên [Ab]đường quang minh,

Lướt [Eb]cõi nhân gian tội [Bb7]tình;

Bạch [Eb]y Chúa ban tâm [Ab]hồn sạch tinh,

[Eb7]Chúa nơi tâm điện [Eb]mình.

Điệp khúc

Được [Ab]xem con sông tẩy [Eb]uế hôm nay,

Gieo [Bb7]mình tôi xuống bỗng [Eb]trắng trong thay!

Ngợi [Ab]khen Jê-sus, suối [Eb]tẩy thanh đây,

Tôi [Bb7]được thanh tẩy, được [Eb]tẩy thanh ngay.

Câu 3

3.Lòng [Eb]luôn biết huyết linh [Ab]nghiệm không thôi,

[Eb]thế gian như cung [Bb7]trời;

Lòng [Eb]duy biết Jê-sus, [Ab]Jê-sus tôi,

Jê-[Eb7]sus chết thay tôi [Eb]rồi.

Điệp khúc

Được [Ab]xem con sông tẩy [Eb]uế hôm nay,

Gieo [Bb7]mình tôi xuống bỗng [Eb]trắng trong thay!

Ngợi [Ab]khen Jê-sus, suối [Eb]tẩy thanh đây,

Tôi [Bb7]được thanh tẩy, được [Eb]tẩy thanh ngay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập