Phoebe Palmer Knapp, 1839-1908
Dịch lời của P. P. Palmer

Mới truy cập