Câu 1

1.Kìa, tôi thấy sông sâu, rộng mênh mông,

Tẩy uế tâm tôi sạch ròng;

Jê-sus cứu tôi do quyền vô song,

Chỉ chỗ hông tuôn giọt hồng.

Điệp khúc

Được xem con sông tẩy uế hôm nay,

Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay!

Ngợi khen Jê-sus, suối tẩy thanh đây,

Tôi được thanh tẩy, được tẩy thanh ngay.

Câu 2

2.Từ nay bước đi trên đường quang minh,

Lướt cõi nhân gian tội tình;

Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tinh,

Chúa nơi tâm điện mình.

Điệp khúc

Được xem con sông tẩy uế hôm nay,

Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay!

Ngợi khen Jê-sus, suối tẩy thanh đây,

Tôi được thanh tẩy, được tẩy thanh ngay.

Câu 3

3.Lòng luôn biết huyết linh nghiệm không thôi,

thế gian như cung trời;

Lòng duy biết Jê-sus, -sus tôi,

Jê-sus chết thay tôi rồi.

Điệp khúc

Được xem con sông tẩy uế hôm nay,

Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay!

Ngợi khen Jê-sus, suối tẩy thanh đây,

Tôi được thanh tẩy, được tẩy thanh ngay.

Xem tất cả Beat Thánh ca

Mới truy cập