George C. Stebbins, 1846-1946
Dịch lời của W. T. Sleeper, 1840-1920

Câu 1

[A]1.Ra khỏi xiềng xích, đau [D]thương, đêm mơ [A]màng,

[A]Jê-sus, tôi [E]đến, Jê-sus, tôi [A]đến;

[A]Vô miền thong [A]thả, tươi [D]vui thêm huy [A]hoàng,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài;

[D]Tôi bệnh tật đến nơi [A]Ngài là nguồn sống,

[E7]Tôi nghèo nhưng Chúa giàu [B7]có ban rời [E7]rộng,

[A]Muôn tội tình [A]đến xin [D]nương ơn khoan [A]hồng,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài.

Câu 2

[A]2.Ra khỏi phù thế hư [D]hoa ô trược [A]này,

[A]Jê-sus, tôi [E]đến, Jê-sus, tôi [A]đến;

[A]Vô miền thập [A]giá, vinh [D]hoa hân hạnh [A]đầy,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài;

[D]Nơi trần đau đớn, trong [A]Ngài đầy từ ái,

[E7]Xa đời giông tố, về [B7]Chúa an tịnh [E7]hoài,

[A]Đâu còn buồn [A]bã, thi [D]thiên ca một [A]bài,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]trong

Câu 3

[A]3.Ra khỏi ngạo khí bâng [D]khuâng trong cuộc [A]đời,

[A]Jê-sus, tôi [E]đến, Jê-sus, tôi [A]đến;

[A]Vô tận trong [A]ý Cha [D]cao minh trên [A]trời,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài;

[D]Ra khỏi tư ý, vô [A]lòng đầy từ ái,

[E7]Tuyệt vọng nay biến thành [B7]có hy vọng [E7]hoài,

[A]Như bồ câu [A]thánh vút [D]bay lên thiên [A]đài,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài.

Câu 4

[A]4.Ra khỏi mồ mả khiếp [D]kinh ghê rợn [A]này,

[A]Jê-sus, tôi [E]đến, Jê-sus, tôi [A]đến;

[A]Vô nhà vui [A]vẻ, sáng [D]choang nơi thiên [A]đài,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài;

[D]Ra khỏi nơi đáy hư [A]hoại, miền trần thế,

[E7]Vô chuồng chiên Chúa được [B7]thảnh thơi muôn [E7]bề,

[A]Trông mặt Ngài [A]rỡ rỡ, [D]vinh quang rạng [A]lòa,

[A]Jê-sus, tôi đến [E]theo [A]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập