Ethelbert Bullinger, 1837-1913
Dịch lời của E. J. Hanbury

Câu 1

1.Jê-sus đương đứng khuyên lơn tôi hoài,

An tâm chớ nhọc lo.

Lòng nguyền quyết vâng tiếng ấy,

mong Ngài Ban ơn cho.

Câu 2

2.Ngài tạo tôi thuở xưa cách ly kỳ,

Vinh danh Chúa dường bao;

Hình hài vốn của Chúa, dám

giữVề tôi sao?

Câu 3

3.Thật lòng tôi những mệt mỏi lo hoài,

Mang bao xích xiềng nay;

Dầu vùng vẫy chiến đấu bao

nhiêu ngày, Đượcđây.

Câu 4

4.Lạy Ngài tôi quyết vui vâng phục rày,

Thần đầy ý từ nhân.

Nguyền được Chúa nắn đúc, khiến

tâm này Đầy thiên ân.

Câu 5

5.Cầu Ngài đưa dẫn tôi trên thiên trình,

Duy dâng ý nguyện Cha;

Nguyền lời nói, cử chỉ, thảy

vui tình Giê-hô-va.

Câu 6

6.Mừng nào hơn lúc tôi qui phục toàn,

Không toan giữ phần riêng;

Đầu phục Chúa tôi cảm thấy

ràng Đầy bình yên.

Mới truy cập