Ethelbert Bullinger, 1837-1913
Dịch lời của E. J. Hanbury

Câu 1

[Ab]1.Jê-sus đương đứng [Eb]khuyên lơn [Ab]tôi hoài,

An tâm [Bb7]chớ nhọc [Eb7]lo.

[Eb7]Lòng nguyền [Ab]quyết vâng [F7]tiếng ấy,

[Bbm]mong Ngài [Eb7]Ban ơn [Ab]cho.

Câu 2

[Ab]2.Ngài tạo tôi thuở [Eb]xưa cách [Ab]ly kỳ,

Vinh danh [Bb7]Chúa dường [Eb7]bao;

[Eb7]Hình hài [Ab]vốn của [F7]Chúa, dám

[Bbm]giữ[Eb7]Về tôi [Ab]sao?

Câu 3

[Ab]3.Thật lòng tôi những [Eb]mệt mỏi [Ab]lo hoài,

Mang bao [Bb7]xích xiềng [Eb7]nay;

[Eb7]Dầu vùng [Ab]vẫy chiến [F7]đấu bao

[Bbm]nhiêu ngày, [Eb7]Được[Ab]đây.

Câu 4

[Ab]4.Lạy Ngài tôi quyết [Eb]vui vâng [Ab]phục rày,

Thần đầy [Bb7]ý từ [Eb7]nhân.

[Eb7]Nguyền được [Ab]Chúa nắn [F7]đúc, khiến

[Bbm]tâm này [Eb7]Đầy thiên [Ab]ân.

Câu 5

[Ab]5.Cầu Ngài đưa dẫn [Eb]tôi trên [Ab]thiên trình,

Duy dâng [Bb7]ý nguyện [Eb7]Cha;

[Eb7]Nguyền lời [Ab]nói, cử [F7]chỉ, thảy

[Bbm]vui tình [Eb7]Giê-hô-[Ab]va.

Câu 6

[Ab]6.Mừng nào hơn lúc [Eb]tôi qui [Ab]phục toàn,

Không toan [Bb7]giữ phần [Eb7]riêng;

[Eb7]Đầu phục [Ab]Chúa tôi [F7]cảm thấy

[Bbm]rõ ràng [Eb7]Đầy bình [Ab]yên.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập