John H. Stockton, 1813-1877
Dịch lời của J. H. Stockton

Câu 1

1.Người tội nên vội quay bước bữa nay

Chạy đến với Jê-sus ngay,

Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình,

Lòng liền được Chúa tái sinh.

Điệp khúc

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

Câu 2

2.Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra,

Diệu pháp cứu rỗi hồn ta;

Kia, suối huyết báu mau mau gieo mình,

Lòng sạch như tuyết tinh anh.

Điệp khúc

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

Câu 3

3.Ngài lẽ thật, sự sống, lối đi,

Dìu dắt đến chốn trường hi;

Nên hãy kíp đến tin danh Jê-sus,

Gội nhuần hạnh phước muôn thu.

Điệp khúc

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

Câu 4

4.Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh khiết cao,

Đồng tiến đến chốn lạc dao;

Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng,

Đời đời được phước vẻ vang.

Điệp khúc

Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài,

Đừng bê trễ rày mai;

Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày,

Ngài vui cứu anh ngay.

Mới truy cập