Edwin O. Exell, 1851-1921
Vô danh

Câu 1

1.Nay Chúa [G]khuyên mời, nay Chúa [Em]khuyên mời,

Ta khá [Bm]mau mau nhận [D]lời;

Chúa [D7]Jê-sus lưu huyết vì [G]cứu đời,

Nên hãy [D7]ăn năn hiện [G]nay.

Câu 2

2.Ai nấy [G]trong trần, ai nấy [Em]trong trần,

Mau đến [Bm]Jê-sus nhận [D]phần;

Thú [D7]vui khi nay chẳng được [G]mấy ngần,

Nên hãy [D7]ăn năn hiện [G]nay.

Câu 3

3.Duy huyết [G]Con Trời, duy huyết [Em]Con Trời,

Ba cứu [Bm]ân muôn muôn [D]đời;

Chớ [D7]nghi hay lơ lửng mà [G]trễ thời,

Nên hãy [D7]ăn năn hiện [G]nay.

Câu 4

4.Ân điển [G]cao dày, ân điển [Em]cao dày,

Ân điển [Bm]cao khôn chi [D]tày;

Chính [D7]hôm nay ân điển còn [G]tỏ bày,

Nên hãy [D7]ăn năn hiện [G]nay.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập